Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en verrassingen van Bodhi! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

console.clear(); gsap.registerPlugin(ScrollTrigger); var container = document.querySelector("#scroll-container"); var height = container.clientHeight; document.body.style.height = height + "px"; gsap.to(container, { y: -(height - document.documentElement.clientHeight), scrollTrigger: { trigger: document.body, start: "top top", end: "bottom bottom", scrub: 1 } });

Algemene Voorwaarden Bodhi

Artikel 1 – Identificatie van de verkoper 

De website en de webshop www.bodhidrinks.com worden beheerd door Bodhi VOF. 

Bodhi VOF
Botermarkt 22
3500 Hasselt

Ondernemingsnummer: 0774.676.246
E-mail: [email protected]
Website: www.bodhidrinks.com

 

Artikel 2 – Definities 

Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. 

Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden. 

Producten: Alle artikelen beschikbaar voor aankoop op de Website.

Website: De website van www.bodhidrinks.com

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Bodhi en op alle Overeenkomsten tussen Bodhi en de Klant. 

3.2. Bij het plaatsen van een bestelling op de website erkent u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud onze algemene verkoopvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben, die steeds beschikbaar zijn via de website. 

3.3. Indien naast deze Algemene Voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, is het bovenstaande ook op die bijzondere voorwaarden van toepassing. Indien onze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met die bijzondere voorwaarden, kunt u zich als Klant altijd beroepen op de voor u meest gunstige tekst.

 

Artikel 4 – Het Aanbod 

4.1. Indien een Aanbod beperkt is in tijd of onder voorwaarden ter beschikking wordt gesteld, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

4.2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Bodhi gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, diensten en/of digitale inhoud. 

4.3. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – Totstandkoming en de duur van de Overeenkomst 

De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

 

Artikel 6 – Prijzen 

6.1. De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en accijnzen tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant.

6.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste zullen vallen. 

De leveringskosten vallen weg voor Klanten (particulieren) met een leveringsadres in België die een bestelling plaatsen vanaf 150,00 euro. Voor ondernemingen met een leveringsadres in België vallen de leveringskosten weg bij een bestelling vanaf 50,00 euro. 

Enkel kosten van eventuele nazendingen zullen ten laste van Bodhi vallen.

Wanneer de Klant verzoekt om een wijze van levering die afwijkt van de door Bodhi toegepaste wijze, komen de eventuele supplementaire kosten ten laste van de Klant. 

De prijzen en leveringskosten voor de Producten van Bodhi kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten kan nietig worden verklaard, in welk geval de eventueel door de Klant geleden schade zal worden vergoed. 

6.3. De kosten voor verzendingen naar landen buiten België maar binnen de Europese Unie zijn de volgende: 

 

6.4. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. 

 

Artikel 7 – Betaling en betalingsmiddelen 

7.1. De Klant kan de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen:

  • Bancontact
  • Kredietkaart (Visa/Mastercard)
  • PayPal
  • KBC/CBC Payment button
  • iDEAL

De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling, tenzij anders wordt bepaald.

Indien anders wordt bepaald, blijven de geleverde Producten eigendom van Bodhi tot het volledige verschuldigde bedrag wordt betaald.

Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal Bodhi de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als Bodhi niet de volledige betaling ontvangt binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling, heeft Bodhi het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

Bodhi behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren tot het volledige bedrag is betaald. 

 

Artikel 8 – Verzending en levering 

Alle verzendingen gebeuren via bpost. Van zodra wij jouw betaling hebben ontvangen doen wij ons uiterste best om eerstvolgende dag jouw pakje nog te verzenden. Voor vertragingen van bpost zijn wij niet aansprakelijk.
Duurtijd België: 1 tot 2 werkdagen
Duurtijd buiten België: 2-5 werkdagen

Alle Producten worden geleverd op het adres dat door de Klant werd ingevuld bij de bestelling na bevestiging door Bodhi. 

Bodhi verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn die wordt aangegeven in de orderbevestiging en na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen Bodhi en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

Wanneer de Producten niet binnen de wettelijke bepaalde termijn van 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst zijn geleverd, heeft de Klant het recht om zonder kosten de overeenkomst te ontbinden en bij deze ook recht op terugbetaling. 

De risico’s van verlies en beschadiging van de Producten worden op het moment van aflevering overgedragen aan de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het aantal en de goede staat van de Producten bij levering te controleren.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht en terugbetaling

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen en zonder kosten. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Als de Klant het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, meldt hij dit binnen de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1) of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Bodhi. U kan het modelformulier opsturen naar: 

Bodhi VOF 
Botermarkt 22
3500 HASSELT

Om de herroepingstermijn na te leven, is het voldoende om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken. 

 

Artikel 10 – Gevolgen van herroeping 

Wanneer de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die betrekking hebben op de herroepen bestelling en die tot op dat moment werden gedaan van Bodhi terug, inclusief leveringskosten (behalve de eventuele extra kosten gemaakt ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bodhi geboden goedkoopste standaardlevering) en niet later dan 14 dagen nadat Bodhi op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Bodhi betaalt de Klant met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; hiervoor zullen geen (extra) kosten in rekening worden gebracht.

Bodhi mag wachten met het overgaan tot terugbetaling van de Producten tot Bodhi de Producten terug in haar bezit heeft gekregen of tot de Klant heeft aangetoond dat de Producten zijn teruggezonden, afhankelijk naar welk tijdstip eerst valt.

Bodhi raadt aan de Producten zoveel als mogelijk in de originele verpakking te laten en vergezeld van de factuur en het herroepingsformulier aan Bodhi terug te zenden. Dit mag niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de beslissing de overeenkomst te herroepen aan Bodhi heeft medegedeeld. 

De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor de rekening van de Klant.

De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Een abnormale waardevermindering kan leiden tot een eis tot schadevergoeding vanwege Bodhi.

De Klant verliest zijn recht op herroeping zodra de Klant de verpakking van de voedingswaren opent of gebruikt/verbruikt. Bodhi raadt de Klant daarom aan om de verpakkingen waarin de Producten zich bevinden niet te openen en zorgvuldig met deze verpakkingen om te gaan.

 

Artikel 11 – Klachtenprocedure 

Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering van de Producten vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.

Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met Bodhi via het volgende e-mailadres/telefoonnummer: [email protected] 

De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

 

Voor België is dit het Europees Centrum voor de Klant, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. [email protected], tel. +3228923712.

 

Artikel 12 – Overdracht en onderaanneming 

Bodhi heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13 – Gebruik van persoonsgegevens 

Bodhi gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

De foto’s en teksten van de Producten op de Website die worden gebruikt om de Producten te omschrijven, zijn niet bindend voor Bodhi en doen enkel dienst om informatie te verstrekken aan de Klant. Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt Bodhi geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto’s of teksten die op de Website voorkomen.

 

Artikel 15 – Overmacht 

In geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, logistieke problemen bij derden, lock-down, energiestoringen, overheidsmaatregelen, brand, etc.) is Bodhi niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst. De verplichtingen van Bodhi worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van het land waar Bodhi VOF haar maatschappelijke zetel heeft. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht.

 

Artikel 17 – Varia 

Bodhi kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen door een nieuwe, gedateerde versie op de Website te publiceren. De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en Bodhi.

Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

Modelformulier voor Herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

(* = schrappen wat niet past of invullen wat van toepassing is)

AAN:

Bodhi VOF 

Botermarkt 22

3500 HASSELT 

[email protected] 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze Overeenkomst betreffende 

  • de verkoop van de volgende Producten: [aanduiding product]*
  • levering van de volgende dienst: [aanduiding product]* 

herroep/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op*

[Naam van de Klant(en)]

[Adres van de Klant(en)]

DATUM

[Handtekening van de Klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

birthday

Birthday discount

Gebruik de code 'VICKY13' en ontvang 13% korting op jouw aankoop tem zondag 14/04/2024.