Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en verrassingen van Bodhi! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

console.clear(); gsap.registerPlugin(ScrollTrigger); var container = document.querySelector("#scroll-container"); var height = container.clientHeight; document.body.style.height = height + "px"; gsap.to(container, { y: -(height - document.documentElement.clientHeight), scrollTrigger: { trigger: document.body, start: "top top", end: "bottom bottom", scrub: 1 } });

Herroepingsrecht 

Herroepingsrecht en terugbetaling

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen en zonder kosten. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Als de Klant het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, meldt hij dit binnen de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1) of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Bodhi. U kan het modelformulier opsturen naar: 

Bodhi VOF 

Botermarkt 22

3500 HASSELT

Om de herroepingstermijn na te leven, is het voldoende om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken. 

Gevolgen van herroeping 

Wanneer de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die betrekking hebben op de herroepen bestelling en die tot op dat moment werden gedaan van Bodhi terug, inclusief leveringskosten (behalve de eventuele extra kosten gemaakt ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bodhi geboden goedkoopste standaardlevering) en niet later dan 14 dagen nadat Bodhi op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Bodhi betaalt de Klant met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; hiervoor zullen geen (extra) kosten in rekening worden gebracht.

Bodhi mag wachten met het overgaan tot terugbetaling van de Producten tot Bodhi de Producten terug in haar bezit heeft gekregen of tot de Klant heeft aangetoond dat de Producten zijn teruggezonden, afhankelijk naar welk tijdstip eerst valt.

Bodhi raadt aan de Producten zoveel als mogelijk in de originele verpakking te laten en vergezeld van de factuur en het herroepingsformulier aan Bodhi terug te zenden. Dit mag niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de beslissing de overeenkomst te herroepen aan Bodhi heeft medegedeeld. 

De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor de rekening van de Klant.

De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Een abnormale waardevermindering kan leiden tot een eis tot schadevergoeding vanwege Bodhi.

De Klant verliest zijn recht op herroeping zodra de Klant de verpakking van de voedingswaren opent of gebruikt/verbruikt. Bodhi raadt de Klant daarom aan om de verpakkingen waarin de Producten zich bevinden niet te openen en zorgvuldig met deze verpakkingen om te gaan.

birthday

Birthday discount

Gebruik de code 'VICKY13' en ontvang 13% korting op jouw aankoop tem zondag 14/04/2024.